คณะกรรมการสถาบัน SMI

ที่ปรึกษา 


ปลัดกระทรวงพาณิชย์


ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ผอ.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 คณะกรรมการ


นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธาน


นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
รองประธาน


นายทวี ปิยะพัฒนา
กรรมการ

 
นายสมพงษ์ ตันเจริญผล
กรรมการ

 
ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์
กรรมการ

 
นายฉัตรชัย มีมารยาตร์
กรรมการ

 
นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา 
กรรมการ

 
นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ
กรรมการ

 
ภก.ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
กรรมการ

 
นายมานะผล ภู่สมบุญ
กรรมการ

 
นายวัลลภ วิตนากร
กรรมการ

 
นายพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล
กรรมการและเลขานุการ

 
นายพากร วังศิราบัตร
กรรมการและเลขานุการ

 
นางสาวไปยดาหาญชัยสุขสกุล
กรรมการและเลขานุการ

 

Wednesday the 19th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.