คณะกรรมการบริหารสถาบัน SMI

ที่ปรึกษา 


อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)


ผอ.สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม


อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ผอ.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รองประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย


รองประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย


รองประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย


รองประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย


รองประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย


รองประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย


รองประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย


รองประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

 คณะกรรมการ


นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
ประธาน


นายพากร วังศิราบัตร
รองประธาน


นายพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล
รองประธาน

 
นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์
รองประธาน

 
นางคมสัน เหล่าศิลปเจริญ
กรรมการ

 
นายอภิชิต ประสพรัตน์ 
กรรมการ

 
นางอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
กรรมการ

 
นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ
กรรมการ

 
นางวิวัฒน์ พัฒนสิน
กรรมการ

 
นายวิถี สุพิทักษ์
กรรมการ

 
นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
กรรมการ

 
นายวีระยุทธ สุขวัฑฒโก 
กรรมการ

 
นางกรภัคร์ มีสิทธิตา
กรรมการ

 
นายกิตติพงษ์ สกุลคู
กรรมการ

 
นางเกศมณี เลิศกิจจา
กรรมการ

 
นางจุฬาพร กรธนทรัพย์
กรรมการ

 
นายชาญกิจ นานาประสงค์
กรรมการ

 
นายพละวัต ตันศิริ
กรรมการ

 
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
กรรมการ

 
นายสรกิจ มั่งบุปผชาติ
กรรมการ


นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์
กรรมการ

 
นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล
เลขานุการ

   
Wednesday the 19th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.