โครงการสินเชื่อ SME One

ภายใต้โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย
ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รอบที่ 3
เพื่อให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่อง ลงทุน
ขยายกิจการ ปรับปรุง ซ่อมแซม และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม...

แนวทางการรับมือสถานการณ์ COVID-19  infographic

1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ
2.ข้อเสนอแนะต่อภาคธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางการรับมือ
3.สรุปแนวทางการรับมือสถานการณ์โควิดจากองค์กรภาครัฐและเอกชน

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือและข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติสำหรับภาคเอกชน สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

โดย สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการธุรกิจ Service Provider

โดย สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

How can SMEs be prepared for the next COVID-19?

Program Analysis of important factors for organizations in coping with crisis situations lessons learned from the COVID-19 pandamic in Thailand

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญผู้ให้บริการพัฒนาธุรกิจ (Service Provider)

ขึ้นทะเบียนกับสถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (ฺBusiness Development Service: ฺBDS) สำหรับผู้ประกอบการ

อ่านเพิ่มเติม...

นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด สู่ SMEs ที่ดีพร้อม

การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนในโลกปัจจุบัน จะต้องมีการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตแข็งแรงควบคู่กับความสำเร็จของธุรกิจ การอยู่ร่วมกันของสังคม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หากธุรกิจมีองค์ประกอบด้วย 3 ปัจจัยจะเป็นธุรกิจที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนา SMEs

1.ด้านนวัตกรรม 

2.ด้านเพิ่มประสิทธิภาพ
3.ด้านการเงิน
4.ด้านการตลาด
5.กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อช่วย SMEs ฝ่ายวิกฤติ COVID-19

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.)
รายสาขา (TLC มอก.) ปีงบประมาณ 2564

นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด เทรนด์ธุรกิจใหม่ในยุคดิจิทัล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของโลก ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด”

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ

จากการถอดบทเรียนในช่วงแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

อ่านเพิ่มเติม...

Sunday the 1st. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.