โครงการสินเชื่อ SME One

ภายใต้โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย
ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รอบที่ 3
เพื่อให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่อง ลงทุน
ขยายกิจการ ปรับปรุง ซ่อมแซม และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม...

นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด สู่ SMEs ที่ดีพร้อม

การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนในโลกปัจจุบัน จะต้องมีการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตแข็งแรงควบคู่กับความสำเร็จของธุรกิจ การอยู่ร่วมกันของสังคม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หากธุรกิจมีองค์ประกอบด้วย 3 ปัจจัยจะเป็นธุรกิจที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนา SMEs

1.ด้านนวัตกรรม 

2.ด้านเพิ่มประสิทธิภาพ
3.ด้านการเงิน
4.ด้านการตลาด
5.กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อช่วย SMEs ฝ่ายวิกฤติ COVID-19

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.)
รายสาขา (TLC มอก.) ปีงบประมาณ 2564

นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด เทรนด์ธุรกิจใหม่ในยุคดิจิทัล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของโลก ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด”

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ

จากการถอดบทเรียนในช่วงแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

อ่านเพิ่มเติม...

แบบสอบถาม ปัจจัยในการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ต่อการประกอบธุรกิจ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำแบบสำรวจปัจจัยสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4 ด้านดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติจากการถอดบทเรียนในช่วงการแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อให้มีแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยนำบทเรียนและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการรับมือภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านเศรษฐกิจ

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศย้ายสำนักงาน SMI

สถานที่ตั้ง สำนักงาน สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)

เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ชั้น 7 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีเปิดตัว "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล" 

สถาบัน SMI ร่วมกับ ศูนย์ส่งอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดพิธีเปิดตัว "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล กิจกรรมการจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล" ณ ห้องไพลิน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน ในพิธีเปิดตัวโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

Monday the 25th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.