โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.)
รายสาขา (TLC มอก.) ปีงบประมาณ 2564

นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด เทรนด์ธุรกิจใหม่ในยุคดิจิทัล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของโลก ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด”

 

 

 

คุณสมบัติ
1. มีความประสงค์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการยื่นขอรับการรับรอง มอก.
2. เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการประกาศใช้ มอก.
3. เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs
4. มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2 หรือ รง.4) หรือ หนังสือรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
5. สามารถจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 ครั้งตามกำหนดการ
6. มีความพร้อมในการจัดซื้อเครื่องมือทดสอบประจำโรงงานตามข้อกำหนดในหลักเกณฑ์เฉพาะ (กรณีที่มีระบุในหลักเกณฑ์เฉพาะ)
7. มีความพร้อมในการชำระค่าทดสอบผลิตภัณฑ์ตามรายการที่ มอก. กำหนด

**ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง , ฝึกสอนโดยเจ้าหน้าที่ สมอ. โดยตรง

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1. ภายหลังจบการฝึกอบรม ต้องยื่นขอการรับรอง มอก.
2. เข้าร่วมฝึกอบรมฟรี
3. ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบผลิตภัณฑ์
4. ค่าตรวจประเมินโรงงาน และ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวกมลวรรณ ขวัญพิชัย
กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการ กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
โทรศัพท์ 0 2202 3428
ส่งเอกสารใบสมัครที่
สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทาง E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

ดาวน์โหลด คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

 

 
Wednesday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.