หารือเพื่อการศึกษาและสำรวจความพร้อมด้านการรับมือกับภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
Online ผ่านระบบ ZOOM

 

 

 

สนค. และสถาบันSMI ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมประชุมหารือ การศึกษาและสำรวจความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติจากการถอดบทเรียนในช่วงการแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยจะหารือในประเด็นดังนี้
- ผลกระทบของการแพร่กระจายของ COVID-19 ต่อการดำเนินธุรกิจ
- ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจในช่วงสถานการณ์ COVID-19
- กลยุทธ์ในการรับมือสถานการณ์ COVID-19
- ปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19
- ปัจจัยของนโยบายภาครัฐที่สนับสนุน และเป็นอุปสรรค ต่อการดำเนินธุรกิจ ในสถานการณ์ COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น.
โดยประชุมผ่านระบบ ZOOM (ลิงค์ในการเข้าร่วมประชุมจะนำส่งให้กับท่านทาง อีเมล์ SMS Line)

ลงทะเบียนรับ Link เพื่อร่วมหารือ
โดยการสแกน QR CODE ตามภาพ หรือ Click Link : https://bit.ly/2FERp4b


ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบสอบถาม “ปัจจัยสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ต่อการประกอบธุรกิจ”
สามารถตอบแบบสอบถาม โดยการสแกน QR CODE ตามภาพ หรือ Click Link : https://bit.ly/3fWV1Ly

หากมีข้อสงสัย หรือส่งข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่
สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 02-345-1121, 02-345-1059

 

 
Wednesday the 28th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.